บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2528 ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อันประกอบด้วย รถพ่วง รถกึ่งพ่วงและตัวถังบรรทุก ที่ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO  9001:2008 โดยบริษัท SGS (Thailand) Co.,Ltd. , TTMA, ANSI, ADR และกรมการขนส่งทางบกนับ ว่าเป็นจุดเริ่มต้นและพัฒนาวงการธุรกิจการขนส่งที่ทันสมัยทัดเทียมนานาชาติ บริษัทฯ ยังได้พัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการขนส่งเฉพาะรายด้วย

     นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่าบริษัทฯ ได้ทุ่มเทด้านเทคโนโลยีการออก แบบผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัยซึ่งทางบริษัทฯ มีทีมวิศวกรควบคุมและออกแบบ ผลิตภัณฑ์รถพ่วง รถกึ่งพ่วง และตัวถังรถบรรทุกให้มีคุณภาพสูง และมีความปลอดภัยในด้านการ ขนส่งตลอดจนระบบการบริหารงานภายในที่คำนึงถึง Q C D คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ และ 3S การขาย การซ่อมบริการ และชิ้นส่วนอะไหล่ จึงทำให้ผู้ประกอบการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ ยอมรับ และให้การยกย่องให้เป็นบริษัทฯ ชั้นนำของประเทศ


      RCK Rungcharoen Co.,Ltd was established on the 3rd of February, 1985 with registered capital of 150 million Baht to manufacture and distribution full-trailers, semi-trailers, truck-body in compliance with ISO (International Organization for Standardization), TTMA (Truck Trailer Manufactures Association), ANSI (American National Standards Institute), ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) and Department of Land Transport's standards. It has begun and developed to be the modern in transportation business. RCK is continually improving the products to be variety which are able to serve the transporters for individual requirement.

     Through the years, the company has dedicated to improve products by using the modern information Technology. RCK has a engineering team who is in charge to design the quality and safety aspects of the full-trailers, semi - trailar and truck-body as well as the internal management with the priority on the QCD (Quality, Cost and Delivery) and 3S (Sale, Service and Spare-parts). These effortsc have contributed to the trust and appreciation from the land transport operators inside and outside of the country and the recognition of RCK Rungcharoen as leading company of the country.